Terms & Policy for Sneltest

Algemene Voorwaarden Covid 19 sneltest.

Therapiecentrum Rotterdam (afgekort TCR), gevestigd en kantoorhoudende te NL-3021 VV AS Rotterdam, aan het adres Johannes de vouplein 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24464384.

 

Artikel 1 – Definities

Leverancier:

Therapiecentrum Rotterdam afgekort TCR;

Cliënt:

Een wederpartij die een aanvraag indient voor de covid 19 sneltest bijTCR;

Aanvraag:

De overeenkomst met betrekking tot het op verzoek van een cliënt leveren van een

verrichting door TCR aan deze cliënt, beginnend met de afdracht van een covid 19 sneltest;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanvraag en tevens voor iedere overeenkomst tussen TCRen een cliënt waarop TCRdeze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten metTCR, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van cliënt wordt door TCRuitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf schriftelijk door TCRzijn geaccordeerd.

Artikel 3. Behandeling aanvraag

Het wijzigen of annuleren van een aanvraag is niet meer mogelijk indien de covid sneltest is ontvangen.

Een aanvraag komt slechts tot stand indien en voor zover TCReen aanvraag schriftelijk aanvaardt, of door TCRuitvoering aan een aanvraag wordt gegeven.

TCRbehoudt zich het recht voor, om zonder opgave van reden, een aanvraag te weigeren of voortijdig te annuleren.

Artikel 4. Levering

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering van het resultaat door TCRbinnen de opgegeven termijn beginnend na het indienen van de aanvraag. Na het verstrijken van deze termijn wordt de client op zijn verzoek ingelicht over de vertraging mits hij bij TCRde status van zijn aanvraag opvraagt.

De door TCRopgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiteindelijk levertijd zal de opgegeven levertijd, behoudens overmacht, met nooit meer dan vier weken overschrijden.

De cliënt is verplicht het gekochte resultaat af te nemen op het moment waarop deze hem wordt bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking staat.

Artikel 5.

Het is niet mogelijk om het gekochte product te retourneren. Als het product ontvangen is dan kan er geen sprake zijn van restitutie om welke reden dan ook.

Artikel 6. Betaling

De aansprakelijkheid van TCRis beperkt tot het herzien van het resultaat dan wel restitutie van de koopsom.

Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling en controle van het aan cliënt verstrekte product kan TCRgeen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit incomplete of foute Resultaten, noch voor schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van het resultaat.

Betaling voor de covid 19 sneltest dient vooraf gedaan te worden.

Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt inbegrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop TCRgeen invloed kan uitoefenen, waardoor TCR niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

TCRheeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TCRhaar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van TCRhaar verbintenis had moeten nakomen opgeschort zonder dat er een verplichting is van schadevergoeding.

Artikel 8. Geschillenbeslechting

Bij geschillen dient client dit eerst schriftelijk kenbaar te maken bijTCR. Client krijgt binnen 3 werkdagen een bevestiging van ontvangst. Daarna heeftTCR.

Artikel 9. Toepasselijk recht

  1. De kantonrechter in de vestigingsplaats van TCRis bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.
  2. Op elke overeenkomst tussen TCRen de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
  3. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

 

Artikel 10 Privacy statement

Ideal betaalgegevens worden beveiligd door Mollie afgehandeld.

De uitslag wordt alleen met client zelf besproken.

Kliniek voor hijama en cupping verstrekt nimmer gegevens, zonder

toestemming client, aan derden.

Client gaat bij de aankoop van de covid 19 sneltest akkoord met de meldingsplicht zoals opgelegd door de overheid.

Bij een positief resultaat moet client TCRop de hoogte stellen.

Hoewel wij privacy hoog in het vaandel hebben is collegiaal overleg soms nodig. Client gaat akkoord met intercollegiaal overleg indien nodig.

Voor uitgebreid privacystatement zie website.

 

Artikel 11 Doelstelling

Het doel van TCRis mensen inzicht geven in hun gezondheid, zodat zij hun vitaliteit kunnen verbeteren. Na het aankopen van de covid 19 sneltest is client verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen van het rivm.

De Covid-19 sneltest is niet bedoelt om te diagnosticeren.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

TCRsluit elke aansprakelijkheid uit direct of indirect door gebruik, verkeerd gebruik of interpretatie van de test. U verklaart bij aanschaf dat u elke vorm van aansprakelijkheid uitsluit.