ALGEMENE VOORWAARDEN 

Health for all gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 91831180. Klant of koper: degene met wie Health for all Rotterdam een overeenkomst is aangegaan. Partijen: Health for all en klant/client

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, producten, overeenkomsten, leveringen en behandelingen van diensten of producten door of namens Health for all of de website www.hijamaencupping.nl. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. bestellen, downloaden van gratis of betaalde producten of diensten) via de webshop houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden alsmede alle rechten en plichten aanvaardt die op de website vermeld staan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop van de Health for all (hierna afgekort te noemen HFA) en op alle aangegane overeenkomsten, met uitzondering van de onlinecursussen. De cursussen worden gegeven door Islamic medicine academy. HFA fungeert slechts als affiliate. Bij de cursussen horen dan ook de algemene voorwaarden van Islamic medicine academy Netherlands b.v. Deze kunt u voor de duidelijkheid onder deze algemene voorwaarden terugvinden

HFA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. HFA is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. HFA is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. HFA garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 1. Prijzen

Alle prijzen die HFA hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen of bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die HFA hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die HFA niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

De klant is de prijs verschuldigd die HFA in haar bevestiging heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door HFA worden gecorrigeerd

De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 1. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, HFA kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. In het geval door HFA een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. HFA is geen partij in de relatie tussen de Koper en de Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die HFA als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is HFA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 

 1. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft HFA ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. HFA kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

 1. Herroepingsrecht

De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

Het product ongeopend en niet is gebruikt De klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals hiervoor genoemd, vangt aan: op de dag nadat de klant het product heeft betaald.

De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hijamaencupping.nl

Indien de aankoopkosten zonder verzendkosten volgens de wet en de algemene voorwaarden voor terugbetaling in aanmerking komen, zal TCR deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de klant. De verzendkosten van retourneren komt voor rekening van de Klant.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid

Voor door HFA geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden. HFA is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van HFA is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien HFA, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door de verzekering van HFA hieromtrent wordt vergoed.

Ondanks de constante zorg en aandacht die HFA aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. HFA behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

De Koper is gehouden HFA te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen HFA mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Het is mogelijk dat HFA op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. HFA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik ervan.

 1. Overmacht

In geval van overmacht is HFA niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij HFA, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HFA, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 1. Persoonsgegevens

HFA zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van HFA of overeenkomsten gesloten met HFA worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd

 

 1. Behandelingen

Bij een behandeling in de kliniek moet cliënt de factuur na het consult/ de behandeling per direct voldoen.

Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

Wil de klant weten of facturen/behandelingen door zorgverzekeraar vergoed worden dan dient klant dit ten allen tijde, zelf bij de zorgverzekeraar na te vragen. TCR is niet verantwoordelijk voor informatie hierover.

In het geval de cliënt de factuur voor het consult en/of de behandeling niet tijdig en/of volledig voldoet, is er sprake van verzuim. TCR is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. TCR is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/patiënt.

Bij betalingsachterstand is TCR bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen vooruitbetaling.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen TCR indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij TCR instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigt of TCR verzoekt om de behandeling aan een andere over te dragen.

Vooruitbetaalde behandelingen komen op een zogenaamde budgetlijst. Het recht om gebruik te maken van deze vooruitbetaalde behandelingen, vervalt na een jaar. Het vooruitbetaalde bedrag moet verzilverd worden binnen een jaar, is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

 1. Annulering

In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient annulering van de afspraak uiterlijk achtenveertig (48) uur voor aanvang van de afspraak gemeld te worden.

Wordt de afspraak door de cliënt niet of niet tijdig afgezegd, dan kan het tarief van het consult en of de behandeling geheel, dan wel – naar oordeel van HFA – gedeeltelijk in rekening worden gebracht.

Afspraken kunnen elke werkdag telefonisch worden geannuleerd, doch dit kan uitsluitend tussen 09.00 uur en 17.00 uur, via het telefoonnummer 010 – 4776077. Annulering kan ook via een emailbericht aan info@hijamaencupping.nl worden doorgegeven.

De annulering wordt door HFA geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt of het emailbericht wordt ontvangen.

 1. Aansprakelijkheid behandelingen

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van HFA leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door HFA afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. HFA is evenwel niet aansprakelijk in het geval er zich op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens HFA, waaronder, doch niet uitsluitend het niet volledig zijn door cliënt van de informatieverstrekking over, en of ontwikkelingen inzake de cliënt, in de ruimste zin van het woord, die HFA onthouden zijn.

 1. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart HFA voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HFA toerekenbaar is.

Indien HFA door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden HFA bij te staan in de ruimste zin van het woord en onverwijld al hetgeen te doen dat in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de cliënt geen adequate maatregelen nemen om HFA bij te staan, dan is HFA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die hierdoor voor HFA, in de ruimste zin van het woord, ontstaan, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Algemene voorwaarden Islamic Medicine Academy Netherlands b.v.

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

IMAN: Islamic Medicine Academy Netherlands gevestigd te Rotterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 62187767).

cursist: iedere persoon die een opleiding of cursus volgt of zich daarvoor heeft aangemeld.

opleiding: iedere opleiding, cursus, workshop en training die onder welke naam dan ook door IMAN wordt gegeven binnen, buiten of vanuit

kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan IMAN verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding en/of het leveren van

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten betreffende de door cursist te volgen opleiding(en) bij

Door aanmelding voor een opleiding en ondertekenen van de cursusovereenkomst, aanvaardt de cursist deze Algemene

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een cursist wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen IMAN en de cursist komt uitsluitend tot stand door inzending van een ondertekende cursusovereenkomst per post, per fax of per email/elektronische post door de betreffende cursist en de schriftelijke bevestiging van IMAN aan de cursist dat deze tot de opleiding is toegelaten.

Een door IMAN gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan de cursist gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Een overeenkomst komt ook tot stand door de aankoop van een cursus via de website www.hijamaencupping.nl of www.islamicmedicineacademy.nl

Artikel 4: Annulering en wijziging van de klassikale cursus/opleiding

De cursusovereenkomst is van kracht na ondertekening van de cursus overeenkomst en na ontvangst van betaling door cursist.

De cursist heeft hierna gedurende twee weken de tijd om de opleidingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

Indien voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van IMAN, is IMAN gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de

In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding

Indien IMAN kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van IMAN door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van IMAN als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting

Bij annulering van de opleiding door IMAN heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van de opleiding of combinatie met een andere opleiding of het geven van de opleiding in een andere plaats, geeft de cursist nimmer recht op schadevergoeding.

IMAN verplicht zich, bij annulering, zoals hierboven beschreven, binnen vier weken tot terugbetaling over te

 

Artikel 5: Annulering door de cursist

Annulering van de aanmelding door de cursist is slechts mogelijk door middel van een e- mailbericht of een aangetekend schrijven aan IMAN en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet.

Behoudens het gestelde in artikel 4, lid 2, is de cursist het volledige cursusgeld verplicht te voldoen.

Annulering van de online cursus is niet mogelijk nadat de koper/klant/cursist kennis genomen heeft van de inhoud. Indien koper de login gegevens heeft ontvangen en mogelijk kennis heeft genomen van de inhoud van de cursus, dan vervalt het recht op restitutie van het betaalde bedrag.

 

Artikel 6: Betaling

De cursist is aan IMAN verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst

De betaling moet binnen 10 werkdagen worden voldaan door overschrijving op rekeningnummer NL51 TRIO 0198 3026 22 t.n.v. van IMAN te

Gespreide betaling is in alleen mogelijk op basis van individueel te maken afspraken die schriftelijk worden

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten is de cursist €10,- per dag aan schadekosten verschuldigd vanaf de in de overeenkomstgenoemde

Indien IMAN genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van E 40,00. De cursist is tevens gehouden tot integrale vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal € 300,-

Indien de cursist in gebreke is met tijdige betaling van de kosten, is IMAN gerechtigd de cursist de toegang tot de opleiding en het gebouw te ontzeggen.

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de cursist

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:

tijdig aanwezig te zijn voor de aanvraag van de lessen en andere activiteiten in het kader van de cursus;

de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door IMAN ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;

zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;

melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele 

De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Heeft een cursist vragen van administratieve aard of met betrekking tot de cursus, dan draagt IMAN er zorg voor dat deze uiterlijk binnen drie werkdagen zijn beantwoord.

Mocht een (schriftelijke) vraag meer tijd vergen dan die hierboven genoemde beantwoordingstijd, dan zal IMAN cursist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met daarin een indicatie van wanneer een antwoord kan worden verwacht.

Artikel 8: Overige rechten en verplichtingen van IMAN

IMAN bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. IMAN is bevoegd de plaats, de tijd en het aantal cursisten te wijzigen. IMAN zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.

IMAN is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:

de cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 7 gedraagt;

er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele begeleiders.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. IMAN aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart IMAN voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt,

De aansprakelijkheid van IMAN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het betaalde cursus bedrag.

IMAN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. IMAN is in geen geval aansprakelijk voor de handelswijze en de wijze waarop de cursist het geleerde toepast.

Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en IMAN toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist verschuldigde vergoeding voor de opleiding. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe materiële en/of immateriële schade meer

bedragen dan €750,00 (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

Buiten het artikel 9.2 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 9.2 genoemde maximum bedragen komen nimmer te 

Bevoegdheden om het geleerde toe te passen

Iman is een internationale organisatie die de kennis rondom de Islamitische, religeuze toepassing van hijama en cupping wereldwijd wil verspreiden. Wet en regelgeving rondom de toepassing van hijama en cupping kan per land verschillen. Indien cursist het geleerde wil toepassen op anderen buiten zichzelf, dan dient cursist zich bij officiële instanties, in het land zelf, te informeren over regel en wetgeving omtrent het geleerde. IMAN is in geen geval aansprakelijk voor de mogelijkheden of onmogelijkheden buiten de lessen om.

Behoudens opzet en grove schuld is IMAN niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de cursist.

Artikel 10: Geschillen, klachten en toepasselijk recht bevoegde rechter

Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen IMAN en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

In de gevallen waarin de cursusovereenkomst of Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist IMAN na overleg met de

Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van IMAN en de onafhankelijke Commissie van

Pas nadat de in het vorig lid genoemde commissies zich over een klacht hebben uitgesproken kan een rechter worden

De bevoegde rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te Niettemin heeft IMAN het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Heeft een cursist aan een cursus, nascholing of opleiding een klacht, dan probeert hij/zij deze eerst met de docent/trainer/instructeur op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De cursist stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie van Iman:

De klacht omvat tenminste:

naam en adres van de indiener

datum van indiening

omschrijving van de klacht

de gronden van de klacht

Verzending klachten

De cursist stuurt zijn klacht naar IMAN, afdeling klachten, t.a.v. mevrouw N. Haddouch, Johannes de Vouplein 3, 3021 VV Rotterdam.

Termijn voor indienen klachten

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.

De klachtencommissie voorziet de ontvangen klacht van een dagstempel en bevestigt de klager binnen tien dagen, schriftelijk, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen.

De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

De klachtencommissie geeft de cursist een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden.

 

Vertrouwelijkheid klachten

IMAN garandeert de cursist dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

 

Termijnen uitspraak klachten

De klachtencommissie van IMAN beslist binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De klachtencommissie zal de cursist uiterlijk vier weken na indienen van de klachten schriftelijk berichten en de uitspraak aan de cursist voorleggen.

Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken.

Registratie van klachten

Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

Beroep

Indien een cursist het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep Klachten van IMAN. Dit is een externe onafhankelijke commissie. Deze commissie behandelt ook de klachten die betrekking hebben op de examinering.

Het schriftelijk in te dienen beroepschrift omvat tenminste:

naam en adres van de indiener

datum van indiening

omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend

de gronden van het beroep

Het beroepsschrift wordt schriftelijk gericht aan: Commissie van Beroep klachten, t.a.v. dhr. Abdul Malik Baldew, P/A: Johannes de Vouplein 3, 3021 VV Rotterdam. Telefoonnummer.: 0641698601.

Termijn voor indienen beroepschrift

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.

Termijnen uitspraak beroep

De Commissie van Beroep Klachten beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep en bericht binnen vier weken de cursist. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

Mocht de Commissie van Beroep Klachten meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de Commissie van Beroep aan binnen welke termijn de cursist een antwoord kan verwachten.

Bindende uitspraak Commissie van Beroep Klachten

IMAN accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep Klachten. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk, binnen twee weken, worden afgehandeld.

Vertrouwelijkheid

De Commissie van Beroep Klachten garandeert de cursist dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

Registratie van ingestelde beroepen

Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

 

Artikel 11: Aansluiten bij een beroepsvereniging

Het volgen van een cursus alleen bij het IMAN is niet voldoende om aansluiting te krijgen bij beroepsverenigingen en zodoende vergoedingen te krijgen van zorgverzekeraars. Indien de cursist aansluiting bij een beroepsvereniging ambieert dan zal deze zich moeten informeren bij deze beroepsverenigingen en de daartoe benodigde stappen zetten. IMAN staat hier volledig buiten.

Artikel 12: Geheimhouding

Cursist verplicht zich tot volledige geheimhouding ten aanzien van al het lesmateriaal die afkomstig is van Hieronder valt zowel het schriftelijke, mondelinge, digitale en visuele lesmateriaal.

Het is cursist, zonder expliciete toestemming van het IMAN, niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

Het is cursist niet toegestaan anderen toegang te geven tot het lesmateriaal zoals genoemd in 12.1.

Cursist verplicht zich tot geheimhouding over hetgeen tijdens de lessen gebeurt en mag dit onder geen beding naar buiten

Bij schending van artikel 12 is cursist een onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst opeisbare boete van € 25.000,- verschuldigd per overtreding, onverminderd het recht van de eisende partij de werkelijk geleden schade, waaronder derving van inkomsten, te vorderen. Deze boete zal ten goede komen aan een dan te bepalen goed

Een ieder die vanuit IMAN betrokken is bij de uitvoering van een cursus of opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Alle door IMAN verstrekte stukken, zoals readers, presentaties, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van IMAN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gedeeld. Op alle materiaal rust copyright van IMAN en mag nooit en te nimmer met anderen gedeeld worden.