Algemene Voorwaarden (Digitale) Producten, Service en Diensten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van producten die te koop worden aangeboden

op www.hijamaencupping.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de webshop houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden alsmede alle rechten en plichten aanvaardt die op de website vermeld staan.

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop van de Therapiecentrum Rotterdam (hierna afgekort te noemen TCR) en op alle aangegane overeenkomsten, met uitzondering van de cursussen. Bij de cursussen horen de algemene voorwaarden van Islamic medicine academy Netherlands b.v. Deze kunt u voor de duidelijkheid onder deze algemene voorwaarden terug

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door TCR is ingestemd.1.5 Onder “Koper” wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TCR in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.1.6 TCR behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 1.7 TCR is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. TCR is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan TCR via elektronische weg is verzonden en door TCR is ontvangen. 2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email- adres.2.5 Koper en TCR komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van TCR zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs. 2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. TCR garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die TCR in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door TCR worden gecorrigeerd. 3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • iDEAL

Kliniek voor hijama en cupping kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door TCR een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. TCR is geen partij in de relatie tussen de Koper en de

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die TCR als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is TCR bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder

 1. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Therapiecentrum Rotterdam ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. TCR kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld. 5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 1. Retourneren en herroepingsrecht 6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie mits deze ongeopend en ongebruikt zijn. De producten kunnen worden geretourneerd aan TCR Johannes de vouplein 3, 3021 VV Rotterdam. De verzendkosten van retourneren komt voor rekening van de Koper. 6.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt TCR zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.
 1. Eigendomsvoorbehoud 7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met TCR is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 1. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door TCR geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden. 8.2 TCR is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van TCR is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 8.3 Indien TCR, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door TCR verzekering hieromtrent wordt vergoed. 8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die TCR aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. TCR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 8.6 De Koper is gehouden TCR te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen TCR mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 8.7 Het is mogelijk dat TCR op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TCR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is TCR niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij TCR, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TCR, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 1. Persoonsgegevens

11.1 TCR zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 11.2 neemt TCR daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van TCR of overeenkomsten gesloten met TCR worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd

 

Algemene voorwaarden Islamic Medicine Academy Netherlands b.v.

Artikel 1: Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • IMAN: Islamic Medicine Academy Netherlands gevestigd te Rotterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 62187767).
 • cursist: iedere persoon die een opleiding of cursus volgt of zich daarvoor heeft
 • opleiding: iedere opleiding, cursus, workshop en training die onder welke naam dan ook door IMAN wordt gegeven binnen, buiten of vanuit
 • kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan IMAN verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding en/of het leveren van

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten betreffende de door cursist te volgen opleiding(en) bij
 2. Door aanmelding voor een opleiding en ondertekenen van de cursusovereenkomst, aanvaardt de cursist deze Algemene

3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een cursist wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen IMAN en de cursist komt uitsluitend tot stand door inzending van een ondertekende cursusovereenkomst per post, per fax of per email/elektronische post door de betreffende cursist en de schriftelijke bevestiging van IMAN aan de cursist dat deze tot de opleiding is
 2. Een door IMAN gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan de cursist gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is

 

Artikel 4: Annulering en wijziging van de klassikale cursus/opleiding

 1. De cursusovereenkomst is van kracht na ondertekening van de cursus overeenkomst en na ontvangst door
 2. De cursist heeft hierna gedurende twee weken de tijd om de opleidingsovereenkomst eenzijdig op te
 3. Indien voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van IMAN, is IMAN gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de
 4. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding
 5. Indien IMAN kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van IMAN door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van IMAN als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting
 7. Bij annulering van de opleiding door IMAN heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van de opleiding of combinatie met een andere opleiding of het geven van de opleiding in een andere plaats, geeft de cursist nimmer recht op schadevergoeding.
 8. IMAN verplicht zich, bij annulering, zoals hierboven beschreven, binnen vier weken tot terugbetaling over te

Artikel 5: Annulering door de cursist

 1. Annulering van de aanmelding door de cursist is slechts mogelijk door middel van een e- mailbericht of een aangetekend schrijven aan IMAN en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet.
 2. Behoudens het gestelde in artikel 4, lid 2, is de cursist het volledige cursusgeld verplicht te
 3. Annulering online cursus is niet mogelijk. Indien koper de login gegevens heeft ontvangen en mogelijk kennis heeft genomen van de inhoud van de cursus, dan vervalt het recht op

Artikel 6: Betaling

 1. De cursist is aan IMAN verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst
 2. De betaling moet binnen 10 werkdagen worden voldaan door overschrijving op rekeningnummer NL51 TRIO 0198 3026 22 t.n.v. van IMAN te
 3. Gespreide betaling is in alleen mogelijk op basis van individueel te maken afspraken die schriftelijk worden
 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten is de cursist €10,- per dag aan schadekosten verschuldigd vanaf de in de overeenkomstgenoemde
 5. Indien IMAN genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van E 40,00. De cursist is tevens gehouden tot integrale vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal € 300,-
 6. Indien de cursist in gebreke is met tijdige betaling van de kosten, is IMAN gerechtigd de cursist de toegang tot de opleiding en het gebouw te ontzeggen.

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de cursist

 1. Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:
 • tijdig aanwezig te zijn voor de aanvraag van de lessen en andere activiteiten in het kader van de cursus;
 • de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door IMAN ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
 • zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;
 • melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele

De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

 1. Heeft een cursist vragen van administratieve aard of met betrekking tot de cursus, dan draagt IMAN er zorg voor dat deze uiterlijk binnen drie werkdagen zijn
 2. Mocht een (schriftelijke) vraag meer tijd vergen dan die hierboven genoemde beantwoordingstijd, dan zal IMAN cursist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met daarin een indicatie van wanneer een antwoord kan worden

Artikel 8: Overige rechten en verplichtingen van IMAN

 1. IMAN bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. IMAN is bevoegd de plaats, de tijd en het aantal cursisten te wijzigen. IMAN zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik
 2. IMAN is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
 • de cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 7 gedraagt;
 • er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. IMAN aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart IMAN voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt,
 2. De aansprakelijkheid van IMAN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het cursus
 3. IMAN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. IMAN is in geen geval aansprakelijk voor de handelswijze en de wijze waarop de cursist het geleerde
 4. Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en IMAN toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist verschuldigde vergoeding voor de opleiding. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe materiële en/of immateriële schade meer bedragen dan E 750,00 (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 5. Buiten het artikel 9.2 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 9.2 genoemde maximum bedragen komen nimmer te
 6. Indien cursist het geleerde wil toepassen in een professionele setting dan dient cursist zich bij officiële instanties te informeren over regel en wetgeving omtrent het geleerde. IMAN is in geen geval aansprakelijk voor de mogelijkheden of onmogelijkheden buiten de lessen
 7. Behoudens opzet en grove schuld is IMAN niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de

Artikel 10: Geschillen, klachten en toepasselijk recht bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen IMAN en de cursist is Nederlands recht van
 2. In de gevallen waarin de cursusovereenkomst of Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist IMAN na overleg met de
 3. Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van IMAN en de onafhankelijke Commissie van
 4. Pas nadat de in het vorig lid genoemde commissies zich over een klacht hebben uitgesproken kan een rechter worden
 5. De bevoegde rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te Niettemin heeft IMAN het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 1. Heeft een cursist aan een cursus, nascholing of opleiding een klacht, dan probeert hij/zij deze eerst met de docent/trainer/instructeur op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van
 1. De cursist stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie van

De klacht omvat tenminste:

 • naam en adres van de indiener
 • datum van indiening
 • omschrijving van de klacht
 • de gronden van de klacht
 1. Verzending klachten

De cursist stuurt zijn klacht naar IMAN, afdeling klachten, t.a.v. mevrouw N. Haddouch, Johannes de Vouplein 3, 3021 VV Rotterdam.

 1. Termijn voor indienen klachten

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.

10 . De klachtencommissie voorziet de ontvangen klacht van een dagstempel en bevestigt de klager binnen tien dagen, schriftelijk, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen.

De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

 1. De klachtencommissie geeft de cursist een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te
 2. Vertrouwelijkheid klachten

IMAN garandeert de cursist dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

 1. Termijnen uitspraak klachten

De klachtencommissie van IMAN beslist binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De klachtencommissie zal de cursist uiterlijk vier weken na indienen van de klachten schriftelijk berichten en de uitspraak aan de cursist voorleggen.

 1. Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de klachtencommissie aan binnen welke termijn de cursist een antwoord kan
 2. Registratie van klachten

Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

 1. Beroep

Indien een cursist het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep Klachten van IMAN. Dit is een externe onafhankelijke commissie. Deze commissie behandelt ook de klachten die betrekking hebben op de examinering.

Het schriftelijk in te dienen beroepschrift omvat tenminste:

 • naam en adres van de indiener
 • datum van indiening
 • omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend
 • de gronden van het beroep

Het beroepsschrift wordt schriftelijk gericht aan: Commissie van Beroep klachten, t.a.v. dhr. Abdul Malik Baldew, P/A: Johannes de Vouplein 3, 3021 VV Rotterdam. Telefoonnummer.: 0641698601.

 1. Termijn voor indienen beroepschrift

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.

 1. Termijnen uitspraak beroep

De Commissie van Beroep Klachten beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep en bericht binnen vier weken de cursist. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

Mocht de Commissie van Beroep Klachten meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de Commissie van Beroep aan binnen welke termijn de cursist een antwoord kan verwachten.

 1. Bindende uitspraak Commissie van Beroep Klachten

IMAN accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep Klachten. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk, binnen twee weken, worden afgehandeld.

 1. Vertrouwelijkheid

De Commissie van Beroep Klachten garandeert de cursist dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

 1. Registratie van ingestelde beroepen

Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

Artikel 11: Aansluiten bij een beroepsvereniging

Het volgen van een cursus alleen bij het IMAN is niet voldoende om aansluiting te krijgen bij beroepsverenigingen en zodoende vergoedingen te krijgen van zorgverzekeraars. Indien de cursist aansluiting bij een beroepsvereniging ambieert dan zal deze zich moeten informeren bij deze beroepsverenigingen en de daartoe benodigde stappen zetten. IMAN staat hier volledig buiten.

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Cursist verplicht zich tot volledige geheimhouding ten aanzien van al het lesmateriaal die afkomstig is van Hieronder valt zowel het schriftelijke, mondelinge, digitale en visuele lesmateriaal.
 2. Het is cursist, zonder expliciete toestemming van het IMAN, niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
 3. Het is cursist niet toegestaan anderen toegang te geven tot het lesmateriaal zoals genoemd in 12.1.
 4. Cursist verplicht zich tot geheimhouding over hetgeen tijdens de lessen gebeurt en mag dit onder geen beding naar buiten
 5. Bij schending van artikel 12 is cursist een onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst opeisbare boete van € 25.000,- verschuldigd per overtreding, onverminderd het recht van de eisende partij de werkelijk geleden schade, waaronder derving van inkomsten, te vorderen. Deze boete zal ten goede komen aan een dan te bepalen goed
 6. Een ieder die vanuit IMAN betrokken is bij de uitvoering van een cursus of opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding
 7. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Alle door IMAN verstrekte stukken, zoals readers, presentaties, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van IMAN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
 2. IMAN behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
 3. Op het opleidingsmateriaal rust copyright van
 1. Op de (eventueel) aan te schaffen boeken rust copyright zoals door de uitgeverij is